Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Project 'De groene enveloppe' over medicatieschema's

Een goede informatie-uitwisseling over medicatie na een ziekenhuisopname is cruciaal maar op dit moment is er nog geen vlotte digitale uitwisseling tussen ziekenhuis en huisapotheker. Het project 'De groene enveloppe' probeert via de patiënt het medicatieschema tot bij de huisapotheker te krijgen. 

Een ziekenhuisopname kan voor een patiënt een ingrijpende gebeurtenis zijn. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is cruciaal om een correcte transmurale informatieoverdracht te verzekeren. Op dit ogenblik is er nog geen vlotte digitale gegevensdeling tussen het ziekenhuis en de eerste lijn mogelijk. Vitalink werkt niet in het ziekenhuis en apothekers hebben geen toegang tot SumEhr. Informatie-uitwisseling via papier over medicatie/het medicatieschema blijft op dit moment dus noodzakelijk.

Het pilootproject ‘De groene enveloppe’ is een initiatief vanuit KOVAG en BAF in samenwerking met enkele ziekenhuizen met als doel meer medicatieschema’s vanuit het ziekenhuis tot bij de huisapotheker te brengen. De deelnemende ziekenhuizen zullen tijdens dit pilootproject het medicatieschema bedoeld voor de huisapotheker en de bijhorende voorschriften bij ontslag van de patiënt na een ziekenhuisopname meegeven in de groene enveloppe. De enveloppe bevat het opschrift ‘Geef me aan je huisapotheker’.

Aan de huisapotheker

Elke enveloppe bevat een code. Aan de huisapothekers wordt gevraagd deze code aan KOVAG/BAF te bezorgen om te analyseren of de schema’s vaker in de apotheek terecht komen. Daarnaast wordt de apotheker aangespoord dit schema na te kijken (interacties, discrepanties…) en indien nodig aan te passen in het lokaal dossier of Vitalink.

De analyse van dit project maakt deel uit van de masterproef van een 1e master student farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Begin maart werd het project opgestart in het AZ Sint-Lucas (ROTS-consultatie en afdelingen geriatrie) en het UZ Gent (afdeling nefrologie, afdeling hematologie en dienst farmaceutische counseling). Een eerste evaluatie leert ons dat al meer dan 200 medicatieschema’s bij de apotheek terecht zijn gekomen tijdens deze proefperiode. Indien een positieve registratiegraad in de apotheek bereikt wordt, zal gekeken worden om dit project op grotere schaal uit te rollen.

Aan de arts

Ook als arts kan u uw patiënten aansporen hun medicatieschema mee te nemen naar de apotheek zodat correcte informatie-uitwisseling tot stand komt. De apotheker kan op deze manier het medicatieschema aanpassen waar nodig met OTC-medicatie en voedingssupplementen. Multidisciplinaire samenwerking rond het medicatieschema en transmurale zorg zijn noodzakelijk om de zorg voor onze patiënten te waarborgen.

Indien u vragen heeft over dit project, dan kan u steeds terecht bij Delphine Vauterin, projectcoördinator KOVAG (delphine.vauterin@kovag.be).