Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Eerstelijnsnetwerken in het teken van doelgerichte zorg

Meer systematische, interprofessionele samenwerking en een meer coachende manier om met cliënten/patiënten om te gaan zodat professional én burger hier beter van worden, dat is wat we beogen met de uitbouw van eerstelijnsnetwerken in Ledeberg, Merelbeke en Destelbergen. Het is de bedoeling dat na dit pioneerswerk ook andere delen van de Gentse regio kunnen kennismaken met eerstelijnsnetwerken.

Eerstelijnsnetwerken

Eerstelijnsnetwerken zijn regio's - in een grootstad als Gent kan dat een wijk zijn, in kleinere gemeenten een deel van of het volledige grondgebied - waarbinnen zorgverstrekkers en hulpverleners elkaar kennen en vertrouwen. Ze maken afspraken over de organisatie van de zorg en stemmen bij complexe casussen met elkaar af. Als professional is het immers onmogelijk om met álle zorg- en hulpverleners uit de Gentse regio een goed samenwerkingsverband op te bouwen. Als een burger zorg- en hulpverleners uit de eigen regio kiest, weet hij dat deze op elkaar zijn ingespeeld. Er blijft echter keuzevrijheid zowel voor burgers als professionals: niemand verbiedt een goede samenwerking als professional met pakweg een collega uit Limburg of de Kust, we stimuleren enkel de lokale samenwerking.

Buurtbijeenkomsten

Tijdens zogenaamde buurtbijeenkomsten - momenten waarop je lokale collega's van andere disciplines kan ontmoeten - brengen we de eerstelijnsnetwerken tot leven in de praktijk. We proberen integraal te denken: collega's uit zorg en welzijn én het lokaal bestuur zijn steeds welkom. Op de buurtbijeenkomsten is er aandacht om elkaar en elkaars discipline beter te leren kennen, zowel op een formele als informele manier. Een goede samenwerking begint immers bij het kennen en vertrouwen van je collega's! Daarnaast ondersteunen we jou als professional door training aan te bieden en door te stimuleren dat er afspraken gemaakt worden in je buurt. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor doelgerichte zorg.

Doelgerichte zorg

Als professional probeer je álles te doen voor je patiënten/cliënten. Maar toch geraak je niet altijd vooruit. Complexe situaties, mondige burgers, richtlijnen die elkaar tegenspreken,... Tijd voor verandering! Enkele collega's ('ambassadeurs') uit de betrokken regio's volgden in oktober '18 een intensieve training om de zorg anders aan te pakken: ze proberen de doelen van patiënten/cliënten meer centraal te zetten (doelgerichte zorg). Eind 2018 deelden ze hun ervaringen dan met collega's uit de buurt op een nieuwe buurtbijeenkomst in Ledeberg, Merelbeke of Destelbergen! Een Nederlands filmpje geeft meer duidelijkheid:

Wetenschappelijke onderbouwing buurtbijeenkomsten

Het filmpje verraadde al dat onze Noorderburen betrokken zijn in dit verhaal. De tweedaagse training is gebaseerd op onderzoek van Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. Dankzij een samenwerking met een coachingsbureau is ook de vertaalslag van onderzoek naar praktijk gemaakt. Het LMN haalt die Nederlandse training nu naar Gent en daarbij zochten we ook een samenwerking met 'onze eigen' Universiteit Gent. Momenteel wordt nog gekeken op welke manier er onderzoek / opvolging kan gebeuren voor dit proefproject. 

Tijdens de tweedaagse training wordt onder andere ingegaan op het 4-bollen model (Lenzen, 2018). Deze methodiek ondersteunt de professional om de burger zijn verhaal te laten vertellen en om doelen te stellen. Als hulpverleners van verschillende disciplines het model beheersen en op dezelfde manier naar de burger kijken, kan er ook effectief worden samengewerkt. Verder komt er in de training ook een model aan bod dat patiënttypes definieert (Bloem en Stalpers, 2012). Voor wetenschappelijke informatie over deze types: klik hier. Door te weten wie er voor jou zit, kan je als professional specifieke vragen stellen om de doelen te leren kennen van een patiënt. Wetenschappelijke informatie over het 4-bollenmodel is hier terug te vinden. Het 4-bollen model is gebaseerd op de domeinen van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF). Dit is een raamwerk voor gezondheid en menselijk functioneren, ontwikkeld door de World Health Organisation (WHO). Wie meer informatie wil over ICF kan volgende links bekijken: Website ICFArtikel van de UGent (Nederlands), Officiële website van de WHO over ICF (Engels).

Timing en ambassadeurs

De training van de ambassadeurs vond plaats in oktober, de buurtbijeenkomsten in december. Wegens groot succes organiseren we in maart/april '19 opnieuw vier keer de tweedaagse training. Ben je werkzaam in één van de drie proefregio's en ben je ook geïnteresseerd om de tweedaagse training te volgen? Ga naar www.lmnregiogent.be/events en klik door naar één van de trainingsreeksen voor meer informatie. 

De ambassadeurs per regio:

MERELBEKE:

DESTELBERGEN:

LEDEBERG

Bloemen en vuurwerk zijn op hun plaats want het is dankzij het enthousiasme van deze mensen dat we écht pionieren in de Gentse regio!

Impact in de regio?

Als de trainingen in maart/april '19 afgerond zijn, zullen meer dan 70 partners uit Ledeberg, Destelbergen en Merelbeke de training gevolgd hebben. Een beknopt overzicht:

Een project van meerdere partners

LMN Regio Gent is trekker in dit verhaal, maar heel wat partners dragen hun steentje bij aan dit project:

  • SEL Zorgregio Gent: financiële ondersteuning en bekendmaking project onder partners
  • Dubois & Van Rij voor de coaching en training
  • de lokale besturen van Gent, Destelbergen en Merelbeke: praktische ondersteuning en samenbrengen partners,...
  • Universiteit Gent, vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg: wetenschappelijke ondersteuning
  • Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd: advies vanuit onderzoek en praktijkervaringen in Nederland
  • Heel wat organisaties in de Gentse regio dragen het project een warm hart toe en zorgen ervoor dat hun medewerkers kunnen aansluiten op de buurtbijeenkomsten

We zorgen ook voor afstemming met de eerstelijnszones in onze regio. Die krijgen momenteel vorm en het is dan ook de bedoeling dat de resultaten van dit pioneerswerk daar een plaats kunnen krijgen. Interprofessionele samenwerking en doelgerichte zorg zijn immers belangrijke bouwstenen van de eerstelijnszones.

Meer informatie

Wil je bijkomende informatie? Contacteer dan Michiel Van Lysebetten (michiel.van.lysebetten@hvg.be, 0484 97 76 15 of 09 335 24 85).