Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Pilootproject chronische zorg regio Gent

Het consortium kreeg geen goedkeuring om in Gent een pilootproject chronic care verder uit te werken. Het project is afgelopen, deze pagina wordt dan ook niet meer geüpdated.


Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’. De uitvoering van het Plan zal zich onder meer concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. Om de zorgverleners die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van een pilootproject te begeleiden, werd een Gids ontwikkeld.

Op 2 februari 2016 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid hun visie op Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken voorgesteld, die zich onder meer zal concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. Bij deze gelegenheid werd de oproep tot kandidaturen voor pilootprojecten gelanceerd. 

Meer informatie over deze pilootprojecten is te vinden via www.chroniccare.be.

In de Gentse regio werkt een consortium van diverse gezondheids- en welzijnspartners momenteel aan een projectaanvraag. De SEL Zorgregio Gent neemt voorlopig de secretariaatsfunctie voor het Gentse project op tot na de datum van het al dan niet aanvaarden van de kandidatuur van het pilootproject. De info op deze pagina wordt dan ook door SEL Zorgregio Gent beheerd.

Inhoud van het project in Gent:

Steeds vaker lijden patiënten aan meer dan één chronische aandoening (multimorbiditeit). Een ziektegerichte aanpak – gebaseerd op de evidence-based richtlijnen voor de afzonderlijke aandoeningen – resulteert in lange lijsten van zorgtaken van wat moet gebeuren om de aandoeningen adequaat te ‘managen’. Met een toenemend aantal aandoeningen stijgt echter de behandel-last voor de patiënt, groeit de onduidelijkheid over de beoogde uitkomsten en verhogen de risico’s gerelateerd aan polyfarmacie en interacties.

In de praktijk worden er bij de aanpak van multimorbiditeit keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Deze keuzes en prioriteiten worden echter veelal impliciet gemaakt en zijn mee gestuurd door de onderliggende opleiding of achtergrond van de betrokken hulpverleners. Verschillende hulpverleners zullen dus vaak, met de beste bedoelingen, verschillende prioriteiten stellen, wat uiteindelijk bijdraagt tot fragmentatie van zorg. Gedreven door kwaliteitsvolle zorg, dreigt men uiteindelijk de patiënt zelf uit het oog te verliezen. De patiënt die, eens hij/zij de consultatieruimte buiten stapt, een persoonlijk leven leidt met/ondanks zijn chronische aandoening(en).

Dit project zet in op doelgerichte zorg, waarbij de individuele levensdoelen van de patiënt gebruikt worden om de noodzakelijke keuzes te maken en prioriteiten te stellen in de zorg voor multimorbiditeit. Doelgerichte zorg kan geïntegreerde zorg faciliteren omdat zorgverleners vanuit verschillende disciplines hun specifieke zorgaanbod afstemmen op dezelfde doelstellingen, met name die van de patiënt. Met betrekking tot de triple aim gedachte, heeft deze aanpak niet alleen potentieel om de patiënten-ervaring te verbeteren (patiënten voelen zich meer gehoord, meer betrokken en meer tevreden over hun zorg), maar kan doelgerichte zorg ook leiden tot meer relevante en dus kosteneffectieve zorg omdat interventies die niet bijdragen tot de doelen van de patiënt vermeden kunnen worden. De behandel-last wordt beter afgestemd op wat voor de patiënt aanvaardbaar en haalbaar is en de risico’s en kosten van ‘overbehandeling’ kunnen worden gereduceerd. Doelgerichte zorg draagt ook bij tot grotere “equity” aangezien een doelgerichte benadering universeel is en niet specifiek voor bepaalde ziekten. Bovendien worden hulpverleners, die zich momenteel overspoeld weten door de uitdagingen van multimorbiditeit, beter ondersteund in hoe ze patiëntgerichte keuzes kunnen maken en prioriteiten stellen in een context van multimorbiditeit.

BOUWSTENEN VAN HET PROJECT

Het vooropgestelde project vertrekt vanuit een aantal bouwstenen die fungeren als rode draad doorheen het project: doelgerichte zorg, regie bij de patiënt en zorgzame wijk.

Er wordt dus ingezet op het proces ‘patiëntendoelen verhelderen’ en deze proberen hanteren als ‘sleutel doorheen de zorg’ waarbij de patiënt zoveel als mogelijk de regie heeft en het begrip ‘zorg’ breed gehanteerd wordt met aandacht voor hulpbronnen binnen zorg en welzijn. In werkpakket 1 van het project zal er ook specifieke aandacht zijn voor bestaande e-tools en ontwikkelingen binnen e-health en hoe zij geïntegreerde zorg afgestemd op de doelen van de patiënt kunnen ondersteunen. Dit project wil specifiek inzetten op zinvol en patiëntgerichte interprofessionele gegevensdeling.

U bent nog niet betrokken bij het pilootproject zorgregio Gent

Wil u graag betrokken worden bij het pilootproject in de Gentse regio? Meld u dan aan in via deze link. U komt dan op de contactlijst te staan.

U bent wel al betrokken bij het pilootproject zorgregio Gent

Bent u reeds betrokken bij de pilootprojecten, dan kan u hieronder alle documenten terugvinden.