Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Privacybeleid regionale zorgverlenersgids Regio Gent

1. Inleiding

LMN Regio Gent (onder de juridische verantwoordelijkheid van Huisartsenverenging Gent vzw) en SEL Zorgregio Gent vzw verbinden zich ertoe om uw privacy te beschermen en om de wetten betreffende de bescherming van gegevens en privacy na te leven. Alle persoonlijke gegevens die ons in functie van de databank toevertrouwd worden, worden verwerkt in overeenstemming met de wet (waaronder de wet van 8 december 1992 die de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens beschermt en de nieuwe Europese verordening).

Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de gebruikersvoorwaarden van de databank. Gelieve het onderstaande privacybeleid te lezen voor u persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. Zo weet u hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken nadat we die verzameld hebben.

U heeft toegang tot uw persoonsgegevens en mag de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om eventuele onjuistheden in verband met de persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Personen van wie gegevens vermeld worden op de databank hebben ook het recht om zich hiertegen te verzetten.

U richt hiervoor uw vraag bij voorkeur per e-mail naar lmn@hvg.be. Indien u niet over een e-mailadres beschikt, kan u uw vraag schriftelijk richten naar:

LMN Regio Gent
Tav beheerder Zorggids Regio Gent
Baudelokaai 7
9000 Gent

U kunt zich ook wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.: 02 274 48 00, fax: 02 274 48 35, 
e-mail: contact@apd-gba.be.

2. Welke persoonlijke informatie verzamelen we over u?

2.1.  Bezoekers van de databank

Onder bezoeker wordt verstaan: ‘iedere persoon die de databank gebruikt om contactgegevens van een zorgverlener op te zoeken’.

Wanneer u onze databank bezoekt, doorbladert of gebruikt, krijgen LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent vzw informatie over uw gebruik van onze diensten, met inbegrip van:

 • het aantal ingevoerde aanvragen;
 • het aantal bekeken beelden;
 • uw type van browser;
 • IP-adressen;
 • URL’s die de bezoeker geraadpleegd heeft;
 • URL’s waarnaar verwezen is;
 • tijdgegevens.

2.2. Personen die vermeld worden op de databank/ aan ons gegevens doorgeven om vermeld te worden op de databank.

Voor sommige disciplines verwijst de databank door naar externe websites. Zoals in onze gebruikersvoorwaarden omschreven, kunnen LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent vzw in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Indien u uw rechten over uw persoonsgegevens die op een externe website worden vermeld, wil doen gelden, moet u zich wenden tot de verantwoordelijken van deze externe websites. Zij hanteren immers hun eigen privacybeleid.

Volgende gegevens verzamelen wij van u en plaatsen wij online:

 • Naam en voornaam*;
 • Geslacht*;
 • Praktijkadres*;
 • Telefoonnummer (dit kan ook een mobiel nummer zijn);
 • Tweede telefoonnummer (dit kan ook een mobiel nummer zijn);
 • E-mailadres;
 • E-mailadres voor contactname vanuit LMN/SEL* (dit e-mailadres staat online maar is niet publiekelijk zichtbaar; enkel medewerkers van LMN/SEL kunnen deze gegevens raadplegen);
 • Website;
 • Discipline*;
 • Praktijk- of organisatievorm*;
 • Praktijk- of organisatienaam;
 • Zorgniveau*;
 • Werkingsgebied*;
 • Werkingsgebied wijkniveau (enkel bij postcode 9000)*;
 • Of u al dan niet huisbezoeken doet;
 • Of en in welke talen u consultaties doet (naast Nederlands);
 • RIZIV-nummer;
 • Of u al dan niet aan derdebetalersregeling werkt;
 • Bijzondere expertise die u graag wil vermeld zien staan;
 • Bijkomende opmerkingen.

U hoeft niet alle velden in te vullen. Enkel de velden met een * zijn verplicht in te vullen als u vermeld wil worden in de databank. Het bezorgen van de gegevens verloopt via een online formulier: http://www.lmnregiogent.be/formulier-zorggids.

Gegevens worden enkel op de databank geplaatst nadat de zorgverlener zelf zijn/haar gegevens aan ons heeft doorgegeven. Wij plaatsen geen gegevens online waarvoor de zorgverlener zelf geen toestemming heeft gegeven. Gegevens worden ook maar openbaar gemaakt na toestemming van de zorgverlener. Indien er toch per vergissing gegevens openbaar worden aangeboden die de zorgverlener liever niet openbaar ziet staan, dan kan hij dit eenvoudigweg laten weten door ons te contacteren via bovenstaande coördinaten.

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

3.1. Bezoekers van de databank

Uw gegevens worden enkel anoniem gebruikt om statistische analyses uit te voeren en zo onze diensten te verbeteren.

3.2. Personen die vermeld worden op de databank/ aan ons gegevens doorgeven om vermeld te worden op de databank.

Uw gegevens worden gebruikt om deze openbaar bekend te maken op onze databank. Zo kunnen zorgverleners elkaar terugvinden in het zorglandschap en kunnen patiënten gemakkelijker een zorgverlener terugvinden. Alle gegevens die u aan ons kenbaar maakt, worden openbaar ter beschikking gesteld, tenzij u hiertegen verzet aantekent. Een uitzondering hierop vormt uw e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken. Deze info staat online maar is niet openbaar; enkel medewerkers van LMN/SEL kunnen deze gegevens raadplegen.

Wij kunnen al uw gegevens ook gebruiken om u informatie te verstrekken die voor u als zorgverlener nuttig kan zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld een uitnodiging voor een vorming die bij u in de buurt door ons georganiseerd wordt. Wij verstrekken u geen informatie in opdracht van derden.

4. Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door?

4.1 Bezoekers van de databank

Indien dit nuttig is voor het hierboven omschreven doel, kunnen wij uw gegevens anoniem doorgeven aan derden.

4.2. Personen van wie gegevens worden vermeld op de databank.

Gegevens die u aan ons doorgeeft, worden openbaar beschikbaar gesteld en zijn dus door iedereen vrij raadpleegbaar.

Uitzondering hierop vormt het e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven.

5. Slotbepalingen

LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent vzw behouden zich het recht het privacybeleid te wijzigen mits iedereen hiervan op de hoogte te stellen op de website.